Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

 

Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania  i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (tj. osoby korzystające ze Strony Internetowej, w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej (tj. http://www.rtgedmed.pl) (https://www.edmedrtg.pl

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest EDMED s. c. Pracownią Radiologii Stomatologicznej z siedzibą w Łodzi, ul. Al. Kościuszki 1/161, 90-418 Łódź, NIP 7252079364 REGON 101844346.

 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność 
  z odpowiednimi aktami prawnymi.

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 6. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, 
  a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

 7. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 8. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z przepisów 
  o ochronie danych osobowych. Otrzymane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji reklamacji bądź udzielenia odpowiedzi na pytanie. Otrzymanych w ww. celach danych osobowych nie udostępniamy żadnym osobom trzecim. W momencie, gdy przechowywanie danych nie będzie dłużej potrzebne, zostaną one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy o retencji danych osobowych.

 10. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

 1. Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 2. W przypadku ewentualnych problemów, pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych w Serwisie informacji lub jej podstronach, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: edmedrtg@o2.pl. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Informujemy także, że każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT

 

Ochrona Danych Osobowych – Informacja dla Pacjenta

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest EDMED S.C. Pracownia Radiologii Stomatologicznej Al. Kościuszki 1, klatka B ;
 2.      W sprawach przetwarzania moich danych osobowych proszę kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@rtgedmed.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjentów w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych podczas wykonywania zlecenia..

Dokładna podstawa prawna:

 1. dane niezbędne do ustalenia tożsamości Pacjenta przed udzieleniem świadczenia,
  w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia weryfikacji danych podczas procesów rejestracyjnych, zgodnych z danymi zawartymi w skierowaniu – Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 2. dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta – Administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 3. dane zebrane celem realizacji praw Pacjenta zawarte np. w odbieranych i archiwizowanych skierowaniach, oświadczeniach, itp w których Pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz wyraża zgodę na udzielanie im takiej informacji.
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także:
 5. innym podmiot leczniczym oraz laboratorium zewnętrznym, współpracującym
  z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
 6. podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją Administratora,
  w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego oraz firmom kurierskim i pocztowym,
 7. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym oraz zewnętrznym audytorom.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa/ Państwa dziecka danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich/ Państwa dziecka danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Dane osobowe Pacjentów zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  tj. przez okres 10 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu z wyjątkami przewidzianymi
  w ww. ustawie.
 2. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia niektórych danych np. numeru telefonu oraz danych, których minął okres przechowywania. Dodatkowo Pacjentowi przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, czy odmową udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.